bg-element-right
bg-element-bot
banner-bao-chi-pc
banner-bao-chi-mobile

Báo chí

Newspaper

[TỔNG HỢP TRUYỀN THÔNG] HSG: THÁNG 8/2021 LỢI NHUẬN SAU THUẾ 320 TỶ ĐỒNG, LŨY KẾ 11 THÁNG ĐẠT 3.994 TỶ ĐỒNG, HOÀN THÀNH 266% KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Lũy kế 11 tháng NĐTC 2020-2021 (từ 01/10/2020 đến 31/8/2021) sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 2.051.439 tấn, doanh thu HSG ước đạt 42.551 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 3.994 tỷ đồng. Với kết quả này, HSG đã thực hiện được 114% kế hoạch sản lượng, 129% kế hoạch doanh...

[TỔNG HỢP TRUYỀN THÔNG] HSG: THÁNG 7/2021 LỢI NHUẬN SAU THUẾ 302 TỶ ĐỒNG, LŨY KẾ 10 THÁNG ĐẠT 3.674 TỶ ĐỒNG, HOÀN THÀNH 245% KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Theo đó, sản lượng tiêu thụ HSG ước đạt 189.474 tấn, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 4.921 tỷ đồng, tăng trưởng 97% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 302 tỷ đồng, tăng trưởng 124% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng NĐTC 2020-2021...