12h00 - Thứ Hai, 21/01/20190

HSG - Trả lời câu hỏi cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2018 – 2019.

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen trả lời câu hỏi cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2018 – 2019.

Bạn đang xem tập tin:

TRA_LOI_CAU_HOI_CO_DONG.pdf

Current View

Ý kiến của bạn