13/01/2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĐTC 2019 - 2020

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản Báo cáo thường niên NĐTC 2019 – 2020 của Tập đoàn Hoa Sen.