12h00 - Thứ Hai, 08/02/20100

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2010

Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP TĐ Hoa Sen trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Ghi chú: Trường hợp vì lý do khách quan Quý cổ đông không nhận được Thư mời tham dự Hội nghị ĐHĐCĐ Hoa Sen Group 2010 theo địa chỉ Quý cổ đông đã cung cấp cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Quý cổ đông vui lòng tải các file Thư mời, Mẫu giấy đăng ký tham dự và Mẫu giấy ủy quyền tham dự để làm thủ tục tham dự Hội nghị.

Bạn đang xem tập tin: 

TAI LIEU CO DONG - DHDCD thuong nien 2010 _27-03-10.pdf

Thu moi tham du DHDCD HSG 27-03-10.pdf

Thong_bao_TC_DHDCD_2010.pdf

Phieu de cu ung vien ung cu BKS.doc

Phieu de cu ung vien ung cu HÐQT.doc

Thong bao de cu ung cu thanh vien HDQT & BKS 2010.doc

Mau giay uy quyen DHDCD HSG_2010.doc 

Mau giay dang ky tham du DHDCD HSG_2010.doc

Current View

Ý kiến của bạn