12h00 - Thứ Hai, 20/07/20090

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 niên độ 2008

Tỷ lệ thực hiện: 1.000đ/CP (một ngàn đồng/Cổ phiếu) 2. Ngày thực hiện 30/10/2009

Bạn đang xem tập tin: 

ThongBaoChiCoTucDot_ 2_ NienDo_2008.pdf

Current View

Ý kiến của bạn