12h00 - Thứ Năm, 11/06/20090

Nghị quyết phiên hợp bất thường HĐQT tháng 6 năm 2009

Nhất trí thông qua phương án chi trả cổ tức khoản lợi nhuận chưa phân phối năm 2008 là 20%

Bạn đang xem tập tin: 

NQ_HDQT_06_2009.pdf

Current View

Ý kiến của bạn