03h22 - Thứ Ba, 20/01/20090

Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2009

Nhất trí thông qua phương án sử dụng khoản lợi nhuận chưa phân phối 133.239.647.898đ của niên độ tài chính 2008 như sau: 1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt. 2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%/mệnh giá CP

Bạn đang xem tập tin: 

NghiQuyet_DHDCD_BT_Lan_1_nam_2009.pdf

 

Current View

Ý kiến của bạn