12h00 - Thứ Sáu, 08/12/20170

HSG - Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông tổ chức Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt

- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 04/12/217, trong đó cổ đông đã mua 100.000 cổ phiếu HSG từ ngày 06/11/2017 đến ngày 04/12/2017.
- Thông báo giao dịch cổ phiếu ngày 05/12/2017, trong đó cổ đông đăng ký mua 150.000 cổ phiếu HSG từ ngày 11/12/2017 đến ngày 08/01/2018.
Current View

Ý kiến của bạn