01h02 - Thứ Tư, 10/06/20200

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Hoàng Đức Hoàng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Hoàng Đức Hoàng – Người có liên quan của Người Nội bộ (Ông Hoàng Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc). Theo đó, Ông Hoàng Đức Hoàng đã bán 12.990 cổ phiếu HSG, thời gian thực hiện giao dịch ngày 08/06/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 11.820 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 0,0025%.
Current View

Ý kiến của bạn