12h00 - Thứ Ba, 12/02/20190

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Bùi Thanh Tâm – Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Phó Ban Tái Cấu Trúc

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Bùi Thanh Tâm – Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Phó Ban Tái Cấu trúc (ngày 12/02/2019). Theo đó, Ông Bùi Thanh Tâm đã thực hiện mua 302.600 cổ phiếu HSG, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 383.596 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 0,1%. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 21/01/2019 đến ngày 11/02/2019.
Current View

Ý kiến của bạn