12h00 - Thứ Bảy, 29/10/20160

Công bố thông tin số 96 (2016) - Thông qua chủ trương Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2016 - 2017

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Thông qua chủ trương Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2016 - 2017

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT96_To_chuc_DHDCD_NDTC_2016_2017.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn