04h10 - Thứ Sáu, 30/09/20160

Công bố thông tin số 92 (2016) - Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản của Chi nhánh CTCP Tập đoàn Hoa Sen tại Quảng Nam cho Công ty TNHH Đầu tư & Du Lich Hoa Sen

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quảng Nam cho Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen
Current View

Ý kiến của bạn