12h00 - Thứ Sáu, 25/12/20150

Công bố thông tin số 87 (2015) - Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kim Sơn - Ninh Binh và Nho Quan - Ninh Binh

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQHĐQT về việc Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Kim Sơn - Ninh Binh và Nho Quan - Ninh Binh

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT87_TL2CN_Kim_Son_va_Nho_Quan_Ninh_Binh.pdf  

Current View

Ý kiến của bạn