12h00 - Thứ Năm, 08/06/20170

Công bố thông tin số 47 (2017) - Báo cáo Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 - 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản công bố thông tin Báo cáo Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 - 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT47-Bao cao ket qua phat hanh co phieu.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn