09h45 - Thứ Sáu, 31/07/20150

Công bố thông tin số 47 (2015) - Từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát và Thông qua việc bầu bổ sung vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT về việc từ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm soát và Thông qua việc bầu bổ sung vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Current View

Ý kiến của bạn