12h00 - Thứ Hai, 13/07/20150

Công bố thông tin số 41 (2015) - NQHĐQT về việc trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư Dự án bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT và NQHĐQT về việc trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư Dự án bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Bạn đang xem tập tin: 

Nghi quyet lay y kien co dong bang van ban.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn