12h00 - Thứ Tư, 18/01/20170

Công bố thông tin số 06 (2017) - Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cho Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cho Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT06_Thong_qua_giao_dich.pdf

Current View

Ý kiến của bạn