12h00 - Thứ Hai, 10/08/20090

CBTT số 17 - 2009

Doanh thu thuần đạt 271,427 tỷ đồng, giảm 2,95% so với tháng 6. Lợi nhuận gộp đạt 96,195 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 65,225 tỷ đồng. So với tháng 6, lợi nhuận gộp tăng 22,27% lợi nhuận thuần tăng 28,16%.

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_KQKD_thang_7_2009.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn