12h00 - Thứ Hai, 28/03/20110

CBTT số 10_Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Căn cứ điều 11, nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ/HSG/2011 của Đại hội đồng cổ đông công ty CP tập đoàn Hoa Sen tại hội nghị thường niên - Niên độ tài chính 2010 - 2011 và điều 1, nghị quyết số 12/NQ/HĐQT/2011. Nay công ty CP tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến quý cơ quan người đại diện theo pháp luật Công ty CP tập đoàn Hoa Sen

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_CBTT10.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn