12h00 - Thứ Hai, 31/03/20140

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Lê Phước Vũ

Ngày 31/03/2014, CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Hoa Sen. Theo đó, Ông Lê Phước Vũ đã bán 24.000.000 cổ phiếu HSG, số lượng cổ phiếu HSG mà Ông Lê Phước Vũ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 18.867.152 cổ phiếu HSG, tương đương tỷ lệ 19,59% số cổ phiếu HSG đang lưu hành của CTCP Tập đoàn Hoa Sen.
Current View

Ý kiến của bạn