Dịch vụ và hàng hóa

27/09/20180

THÔNG BÁO MỜI THẦU TÔN THÉP MẠ THÀNH PHẨM LOẠI A1, LOẠI 2, XUẤT KHẨU RỚT LẠI. ĐẤU THẦU VÀO NGÀY 03/10/2018

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) Thông báo mời thầu tôn thép mạ thành phẩm loại A1, loại 2, xuất khẩu rớt lại vào ngày 03/10/2018
Đọc thêm