Hoạt động kinh doanh

02/07/20200

TẬP ĐOÀN HOA SEN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG ĐỂ THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

TẬP ĐOÀN HOA SEN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG ĐỂ THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Đọc thêm