Dịch vụ và hàng hóa

30/12/20190

HSG - Thông báo mời thầu thành phẩm loại A1, loại 2, xuất khẩu rớt lại, mở thầu ngày 03/01/2020

Thông báo mời thầu thành phẩm loại A1, loại 2, xuất khẩu rớt lại, mở thầu ngày 03/01/2020
Đọc thêm