31/12/2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĐTC 2016-2017

Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bản Báo cáo thường niên niên độ tài chính 2016-2017.

NỘI DUNG

Văn hóa 10 chữ T

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Thông điệp của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN HOA SEN

Thông tin chung về Công ty

Con số và hoạt động nổi bật niên độ tài chính 2016 - 2017

Danh hiệu giải thưởng tiêu biểu

Lịch sử hình thành và phát triển

Mô hình Tập đoàn Hoa Sen

Sơ đồ tổ chức Tập đoàn Hoa Sen

Giới thiệu Hội đồng Quản trị

Giới thiệu Ban Tổng Giám đốc

Giới thiệu Ban Kiểm soát

Năng lực sản xuất

Danh mục sản phẩm

5 lợi thế cạnh tranh cốt lõi

Định hướng phát triển giai đoạn 2018 – 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Quy tắc đạo đức kinh doanh

Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hoạt động của Ban Kiểm soát

Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư

Thông tin cổ phần

Quản trị rủi ro

Tổ chức và nhân sự

Các Công ty con, Công ty liên kết

Hệ thống chi nhánh

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tổng quan Báo cáo phát triển bền vững

Mối quan hệ bền vững giữa các bên liên quan

Cơ chế tiếp nhận ý kiến giữa các bên liên quan

Các vấn đề trọng yếu

Giải pháp phát triển bền vững

Những cải tiến về tổ chức nhân sự, chính sách, quản lý

Trách nhiệm đối với sản phẩm

Môi trường và năng lượng

Tối ưu hóa hiệu quả kinh tế

Hoạt động cộng đồng

Danh mục đối chiếu GRI G4

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2017