21/01/2021

HSG - Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT

CTCP Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Điều lệ, Quy chế Quản trị Tập đoàn và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên NĐTC 2020 – 2021, ngày 21/01/2021.