12h00 - Thứ Sáu, 11/07/20140

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Ông Lê Phước Vũ

Ngày 11/07/2014, CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Hoa Sen. Theo đó, Ông Lê Phước Vũ đã bán 3.000.000 cổ phiếu HSG, số lượng cổ phiếu HSG mà Ông Lê Phước Vũ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 15.867.152 cổ phiếu HSG, tương đương tỷ lệ 16,47% số cổ phiếu HSG đang lưu hành của CTCP Tập đoàn Hoa Sen.

Bạn đang xem tập tin: 

20140714_HSG_TB_GD_LE_PHUOC_VU.pdf

Current View

Ý kiến của bạn