12h00 - Thứ Sáu, 24/07/20090

Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2008

Ngày đăng ký cuối cùng: 31 tháng 8 năm 2009 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27 tháng 8 năm 2009 - Ngày thanh toán cổ tức: 30 tháng 10 năm 2009 - Tỷ lệ chi trả: 10%/mệnh giá (1000đ/CP, một ngàn đồng/ một cổ phiếu)

Current View

Ý kiến của bạn