03h16 - Thứ Bảy, 08/07/20170

Nhân viên xuất sắc hệ thống phân phối miền Trung tháng 11/2016

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc của CBCNV tại HTPP trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý, ngày 26/04/2013 Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã thông qua “Chính sách khen thưởng CBCNV xuất sắc tại HTPP” áp dụng từ tháng 05/2013
Chính sách khen thưởng CBCNV xuất sắc tại HTPP được xây dựng áp dụng cho kỳ đánh giá tháng, quý và năm, dựa trên các tiêu chí đánh giá về hiệu quả kinh doanh (tăng sản lượng bán hàng; xử lý tốt hàng tồn kho chậm luân chuyển; thu hồi nhanh công nợ; tìm kiếm, khai thác khách hàng; đề xuất cải tiến có giá trị…) và tiêu chí về chuyên môn nghiệp vụ. Đây được xem là điểm nhấn quan trọng trong chính sách quản lý nhân sự của Tập đoàn, có ý nghĩa thiết thực và tạo động lực cho CBCNV phấn đấu sáng tạo, chủ động trong công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

File đính kèm:  Nhân viên xuất sắc hệ thống phân phối miền Trung tháng 11/2016

Current View

Ý kiến của bạn