02h07 - Thứ Tư, 17/02/20210

HSG-CBTT Thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ do Công ty mua trước thời điểm Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ

HSG-CBTT Thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ do Công ty mua trước thời điểm Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Công ty mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều .
Current View

Ý kiến của bạn