09h48 - Thứ Ba, 18/07/20170

HSG - Thông báo ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 NĐTC 2009-2010

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Hoa Sen trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Hội nghị Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 niên độ tài chính 2009-2010
Current View

Ý kiến của bạn