12h00 - Thứ Hai, 13/01/20200

HSG - Biên bản họp và Nghị Quyết Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2019-2020

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm Biên bản họp và Nghị Quyết Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2019-2020.

Bạn đang xem tập tin:

1. Bien Ban DHDCD.pdf

2. Nghi Quyet DHDCH.pdf

 

Current View

Ý kiến của bạn