12h00 - Thứ Hai, 26/07/20100

HSG - Báo cáo tình hình quản trị Quý III - NDTC 2009-2010

Hoa Sen Group trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bản báo cáo tình hình quản trị Quý III của niên độ tài chính 2009-2010.

Bạn đang xem tập tin: 

Bao cao Quan tri QIII 2010.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn