04h05 - Thứ Tư, 08/11/20170

Công bố thông tin số 88 (2017) HSG-CBTT Thông qua chủ trương Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2017-2018

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Thông qua chủ trương Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2017-2018

Bạn đang xem tập tin:

CBTT88_To_chuc_DHDCD_NDTC_2017-2018.pdf

Current View

Ý kiến của bạn