12h00 - Thứ Hai, 18/01/20160

Công bố thông tin số 5 (2016) - Biên bản họp và Nghị Quyết Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2015-2016

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Biên bản họp và Nghị Quyết Hội nghị thường niên ĐHĐCĐ NĐTC 2015-2016

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT05_Bien_ban_hop_va_NQ_DHDCD_NDTC2015-2016.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn