03h06 - Thứ Tư, 31/07/20190

Công bố thông tin số 37 HSG - CBTT Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc mua lại 26.300 cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm Công bố thông tin Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc mua lại 26.300 cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ.
Current View

Ý kiến của bạn