12h00 - Thứ Năm, 04/05/20170

Công bố thông tin số 34 (2017) - Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NĐTC 2015 – 2016 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Bạn đang xem tập tin: CBTT34_Chi_tra_co_tuc_NDTC_2015_2016.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn