03h20 - Thứ Tư, 15/03/20170

Công bố thông tin số 16 (2017) - Lựa chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong niên độ tài chính 2016 - 2017

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và các công ty con trong niên độ tài chính 2016 – 2017

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT16_Chon_DVKTBCTCN_NDTC16_17.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn