12h00 - Thứ Bảy, 27/02/20100

CBTT số 4/2010_Ước kết quả SXKD hợp nhất tháng 1-2010 và 4 tháng niên độ TC 2009-2010

Mặc dù 4 tháng đầu niên độ tài chính 2009 – 2010 (tháng 10, 11, 12/2009 và tháng 01/2010) chưa phải là mùa vụ tiêu thụ tôn thép của niên độ, nhưng sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều ước đạt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh dự kiến của cả niên độ với tỷ lệ cao.

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT_04(Viet).pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn