12h00 - Thứ Sáu, 31/12/20100

CBTT số 22/2010_về đường dẫn đến BCTC niên độ 2009-2010

Hoa Sen Group công bố thông tin về đường dẫn đến Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng công ty mẹ đã kiểm toán của niên độ tài chính 2009 - 2010 trên Website www.hoasengroup.vn

Bạn đang xem tập tin: 

F5FDCd01.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn