12h00 - Thứ Hai, 16/11/20090

CBTT số 22/2009_Kết quả hoạt động SXKD tháng 10 năm 2009

Lợi nhuận sau thuế của HSG đạt 55 tỷ đồng, vượt 11,727 tỷ , tương đương vượt 27% so với kế hoạch tháng.

Bạn đang xem tập tin: 

CongBoThongTin_T10_2009.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn