12h00 - Thứ Năm, 10/09/20090

CBTT số 19/2009_Kết quả SXKD tháng 8 năm 2009

Tính hết tháng 8, HSG đạt 145 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2008 -2009 ( kết thúc vào tháng 9/2009) tới 73 tỷ đồng, tương đương đạt 201,3% kế hoạch năm.

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_Ket_Qua_SXKD_T8_2009.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn