12h00 - Thứ Tư, 10/06/20090

CBTT số 13/2009_Kết quả SXKD tháng 5 năm 2009

Doanh thu thuần của công ty đạt 242,310 tỷ đồng, giảm 5,8% so với tháng 4. Lợi nhuận gộp đạt 65,452 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 35,518 tỷ đồng. So với tháng 4, lợi nhuận gộp của HSG tăng 47,8% lợi nhuận thuần tăng 75%.

Bạn đang xem tập tin: 

KQKD_05_2009.pdf 

 
Current View

Ý kiến của bạn