03h03 - Thứ Sáu, 23/06/20170

Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và báo cáo tổng hợp bao gồm công ty mẹ và các chi nhánh quý III NĐTC 2011-2012

CTCP Tập đoàn Hoa Sen xin công bố các BCTC qúy III NĐTC 2011-2012 từ ngày 01/4/2012 đến ngày 30/6/2012 gồm 03 file mềm như sau: 1.BCTC riêng công ty mẹ. 2.BCTC tổng hợp bao gồm công ty mẹ và các chi nhánh. 3.Bản CBTT số 19/CBTT/2012 về thời gian công bố các loại báo cáo tài chính quý theo quy định của Thông tư số 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05/04/2012 và giải trình một số kết quả kinh doanh theo các loại báo cáo tài chính quý III niên độ tài chính 2011-2012. Bản CBTT này được đọc kèm với 02 BCTC trên
Current View

Ý kiến của bạn