12h00 - Thursday, 5/17/20180

HSG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Lý Hoàng Long (17/05/2018)

Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông Lý Hoàng Long (Người có liên quan của Ông Lý Văn Xuân – TV.HĐQT). Trong đó, ngày 17/05/2018 cổ đông Lý Hoàng Long thông báo đăng ký mua 10.000 cổ phiếu HSG, thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 22/05/2018 đến ngày 22/06/2018
Current View

Your comment