12h00 - Wednesday, 5/9/20180

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông Lý Khánh Vân (09/05/2018)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông Lý Khánh Vân (Người có liên quan của Ông Lý Văn Xuân - Thành viên HĐQT). Trong đó, ngày 09/05/2018 cổ đông Lý Khánh Vân đã mua 20.000 cổ phiếu HSG, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 140.842 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,04%.
Current View

Your comment