Bạn đang ở đây

Báo cáo tài chính và giải trình KQKD hợp nhất quý IV NĐTC 2014 - 2015

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản BCTC hợp nhất quý IV NĐTC 2014-2015 và bản giải trình KQKD hợp nhất quý IV NĐTC 2014-2015

Attachment: 
HSG_BCTC_hop_nhat_Quy_IV_NDTC_2014_2015.pdf (Xem trước | Tải về)
HSG_Giai_trinh_KQKD_Hop_nhat_Quy_IV_NDTC_2014_2015.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: HSG_Giai_trinh_KQKD_Hop_nhat_Quy_IV_NDTC_2014_2015.pdf Tải về

Current View

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án