Bạn đang ở đây

Báo cáo tài chính và giải trình KQKD hợp nhất quý III NĐTC 2015 - 2016

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản BCTC Hợp nhất quý 3 NĐTC 2015-2016 và bản giải trình KQKD Hợp nhất quý 3 NĐTC 2015-2016.

Attachment: 
HSG_BCTC_hop_nhat_Quy_III_NDTC_2015_2016.pdf (Xem trước | Tải về)
HSG_Giai_trinh_KQKD_hop_nhat_Quy_III_NDTC_2015_2016.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: HSG_Giai_trinh_KQKD_hop_nhat_Quy_III_NDTC_2015_2016.pdf Tải về

Current View

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án