Bạn đang ở đây

Điều lệ và Quy chế

Điều lệ Tập Đoàn Hoa Sen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen là Công ty Cổ phần, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Điều lệ này của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty.
 
Điều lệ này và các quy định của luật pháp liên quan là cơ sở để Đại hội đồng Cổ đông, Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành các quy định phục vụ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 
Điều lệ này được Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen điều chỉnh theo Nghị quyết hội nghị thuờng niên DHDCD NĐTC 2015-2016 ngày 18/01/2016. 
Attachment: 
quyet dinh ban hanh quy che quan tri Tap doan Hoa Sen.pdf (Xem trước | Tải về)
DIEU LE HSG 18.1.2016.pdf (Xem trước | Tải về)
Quy che quan tri 2016.pdf (Xem trước | Tải về)

Bạn đang xem tập tin: Quy che quan tri 2016.pdf Tải về

Current View

Giới thiệu

Kênh phân phối

Sản phẩm

Quan hệ cổ đông

Tin tức và báo chí

Dự án